Když se společnosti něco nelíbí

0 Comments


Pokud se stane, že se nÄ›komu ve spoleÄnosti nÄ›co nelíbí, Äasto to dopadá tak, že daný ÄlovÄ›k zkusí vyhledat nÄ›koho dalšího, komu se nebude líbit to stejné. Na konec to může dopadnout tak, že se najde hned nÄ›kolik desítek lidí, kterým se nebude líbit to stejné a tito lidé se rozhodnou protestovat proti dané vÄ›ci. Jestli by ale bylo dobré se nad nÄ›Äím zamyslet, pak je to to, jestli má nÄ›co takového, jako je protest, smysl a to proto, že se tím kolikrát stejnÄ› nic nezmÄ›ní. RozhodnÄ› existují lidé, kteří jsou schopni chodit na vÅ¡echny protesty, které jsou pořádány a to proto, že doufají, že se tím nÄ›co zmÄ›ní. Bohužel je jen velmi malé procento toho, že by lidé uspÄ›li a zvrátili by tak to, co se jim nelíbí.

stojící lidé

Nebylo by mnohem lepší zkusit vymyslet nÄ›co jiného? NÄ›co, co by mohlo fungovat? Opravdu je potÅ™eba protestovat? Mnohdy je to tak, že když se skupina lidí rozhodne protestovat, ve výsledku tím uÅ¡kodí jiným lidem a to proto, že se daní lidé nebudou mít, jak dostat z místa A na místo B, jelikož nebude kudy. Nejen za nÄ›co takového, jako je zpoždÄ›ní druhých, mohou ti, kteří se rozhodnou protestovat. Opravdu by bylo daleko vhodnÄ›jší, pokud by spoleÄnost pÅ™iÅ¡la s nÄ›Äím jiným, než je protest, a to opravdu proto, že tím tam akorát ubližují druhým lidem, které například nezajímá to, proÄ se dají lidé rozhodli protestovat nebo moc dobÅ™e vÄ›dí, že protesty jsou zcela zbyteÄné, jelikož se tím stejnÄ› nic nezmÄ›ní.

mnoho lidí

Bohužel ale nÄ›kteří lidé nÄ›co takového nejsou schopni pochopit, a právÄ› proto můžeme Äasto v televizi nebo rádiu slyÅ¡et, že na urÄitý den je naplánován protest a že by lidé, kteří nechtÄ›jí být zdržováni, udÄ›lali nejlépe, pokud by se danému místu vyhnuli, jelikož by mohli mít zpoždÄ›ní. Opravdu by bylo vhodné pÅ™ijít s nÄ›Äím jiným. Je ale potÅ™eba se nad tím zamyslet. UrÄitÄ› by se nÄ›co, co by mohlo mít vliv, naÅ¡lo. Protest ale není tou správnou cestou.